Month of October (2018): Breast Cancer Awareness Month


हरेक बर्षको अक्टोबर महिनालाइ स्तन क्यान्सर जनचेतनाको महिना भनेर मनाउने गरिएको छ।

स्तन क्यान्सरका जानकारी लिनका लागि, यसको कारण तत्वहरु, कारणहरु, र स्तन क्यान्सरबाट कसरी बच्ने भन्ने  उपायहरु थाहा पाउनको लागि

कृपया यस लिंकमा भिजिट गर्नुहोस  http://minorityhealth.nur.cuhk.edu.hk/ne/गृहपृष्ट/

+Facebook: Say “NO” To Chronic Diseases
+Instagram: saynotochronicdiseases