ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਲਾਭ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦਾ ਹੈ ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ ।
ਹੋਰ ਲਾਭ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੈਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ HK $ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋਗੇ । 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ HK $ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਗੰਧ ਆਏਗੀ ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਵਾਈ
ਨਿਕੋਟੀਨ ਗਮ
ਨਿਕੋਟੀਨ ਪੈਚ

ਨਿਕੋਟੀਨ ਇਨਹਲਰ

ਗੈਰ-ਨਿਕੋਟੀਨ ਡਰੱਗ

 • ਵਰੇਨਿਕਲੀਨ/ ਚੈਂਪਿਕਸ
Smoking Cessation Services

United Christian Nethersole Community Health Service (UCNCHS)

(ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਗਰੇਟ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

https://www.ucn.org.hk/en/services/preventive-medicine-and-clinical-service/smoking-cessation-programme

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੁਡਾਊ ਗੱਲਬਾਤ

https://www.livetobaccofree.hk/en/resources/smoking-cessation-health-talks.html#s2

ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੁਡਾਊ ਸਿਹਤ ਲਈ ਟਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ :

 • ਸਿਗਰਟਪੀਣ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਸਰ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
 • ਸਿਗਰਟਪੀਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਾਭ
 • ਸਿਗਰਟਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

* ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ