Colorectal Cancer ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ


ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਇਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੋਨ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ।

ਨੋਟ: ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

Punjabi_08

ਅੰਕੜੇ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

Hong Kong

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 35 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 12.2 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ, 2020)

ਨੇਪਾਲ

Nepal

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 4.3 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 2.5 ਪ੍ਰਤੀ 100,000ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

Pakistan

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 5.3 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 3.0 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਭਾਰਤ

India

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 4.8 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 2.8 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ।

 • ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲ਼ਾ ।
 • ਮੈਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗ਼ਮ ।
 • ਟੱਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਕਬਜ਼ ਦਾ ਦਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨਾ)
 • ਆਫਰੇਵਾਂ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ)
 • ਪੇਟ (ਪੇਟ) ਦੇ ਦਰਦ
 • ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਤ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

 • ਲਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਦਾ

ਵੱਧ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨਾ

 • ਘੱਟ ਸਰੀਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ:

 • 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ
 • ਕੋਲੋਨਿਕਪੌਲੀਪਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਕੋਲੋਰੇਕਟਲਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ
   ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ 2-3 ਹਿੱਸੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 • ਖਾਨਦਾਨੀ ਅੰਤੜੀ ਰੋਗ
 • ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੋਖਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

 • ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਹੋਲਗ੍ਰੇਨ ਅਨਾਜ, ਆਦਿ
 • ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਘਟਾਓ
 • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ (30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) । (WHO)
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ
 • ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
 • ਸਿਗਰਟਪੀਣੀ ਛੱਡੋ