ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਇਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੋਨ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ।

ਨੋਟ: ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਕੜੇ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 35 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 12.2 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ, 2020)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 5.3 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 3.0 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਨੇਪਾਲ

ਨੇਪਾਲ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 4.3 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 2.5 ਪ੍ਰਤੀ 100,000ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 4.8 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 2.8 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ।

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਤ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ:
ਲਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਦਾ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨਾ
ਘੱਟ ਸਰੀਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ
ਮੋਟਾਪਾ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

ਕੋਲੋਰੇਕਟਲਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ

  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ
    ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ 2-3 ਹਿੱਸੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਖਾਨਦਾਨੀ ਅੰਤੜੀ ਰੋਗ
ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਹੋਲਗ੍ਰੇਨ ਅਨਾਜ, ਆਦਿ

ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਘਟਾਓ

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ (30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) । (WHO)

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ

ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਸਿਗਰਟਪੀਣੀ ਛੱਡੋ