ਗਠੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ →ਹੱਡੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ →ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
 • ਦਰਦ
 • ਆਕੜਾ
 • ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ
 • ਸੁੱਜਣਾ
 • ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ
ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ
ਗੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ
ਮੋਟਾਪਾ
 • ਉਮਰ : ਵਧਣ ਨਾਲ OA ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਮਰ ਜੋਖਮ ।
 • ਲਿੰਗ : ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ OA ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ OA ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ OA ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਗਠੀਏ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠੀਏ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ

 • ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI)
  ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੀ.ਐੱਮ.ਆਈ. 18.5 – 22.9 Kg/m² ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ (30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) । (WHO)

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲਸੱਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

 • ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।