Cervical cancer ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ


ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

cervical cancer booklet_illustration_Page_01

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

Hong Kong

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 8.4 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 1.9 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

(ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ, 2020)

ਨੇਪਾਲ

Nepal

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 16.4 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 11.1 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

Pakistan

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 6.1 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 4.0 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਭਾਰਤ

India

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 18.0 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

ਮੌਤ ਦਰ: 11.4ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤ)

(IARC, 2021)

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ

 • ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ
 • ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪੇਡੂ/ਜ਼ਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ
 • ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ (ਜਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ)
 • ਯੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ
 • ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
 • ਯੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ
 • ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
 • ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਪਾਇਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਵੀ) ਨਾਮਕ ਲਾਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣਾ : ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
 • 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋਖਮ ਸਧਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
 • ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭ ਹੋਣਾ
 • ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੋਖਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਰ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ: ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HPV ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ HPV ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।