ਕੈਂਸਰ Cancer


ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ

ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪ੍ਰਾਸਟੇਟ(ਗਦੂਦ ਦਾ) ਕੈਂਸਰ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਗੁਦਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ