ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ

ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਪ੍ਰਾਸਟੇਟ(ਗਦੂਦ ਦਾ) ਕੈਂਸਰ
ਗੁਦਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ