Hypertension ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ)


ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਉੱਚ ਨੰਬਰ) 140 mmHg ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਆਸਟੋਲੀਕ (ਨਿੱਚੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ) 90mmHg. ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਸਟੋਲਿਕ (ਉੱਚ ਨੰਬਰ) ਡਾਇਆਸਟੋਲੀਕ (ਨਿੱਚੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ) ਐਕਸ਼ਨ
ਆਮ 120 ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਰਹੋ
ਪ੍ਰੀਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 120 – 139 80 – 89 ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ ਖਲਲ
 • ਦੌਰੇ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ

 • ਘੱਟ ਸਰੀਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ
 • ਖ਼ਰਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੂਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ)
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

ਗੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ

 • ਉਮਰ
 • ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਲਿੰਗ

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਉੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜੋ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ 

 • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ (30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ।
 • ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ
 • ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡੋ