ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੀਟਾਣੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ