Say "NO" to Chronic Diseases

logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Contact Us

ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ: (minorityhealth@nur.cuhk.edu.hk) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।