ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Contact Us


ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ: (minorityhealth@nur.cuhk.edu.hk) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।